szati01

124 teksty – auto­rem jest sza­ti01.

Ser­ce mo­je dźwięka­mi har­fy wyb­rzmiewa, kiedy Ty, imieniem swoim (jak wir­tuoz) je­go strun dotykasz.
Uciekam wte­dy ocza­mi w niebo. Za­pat­ruję się w nie. By nie myśleć. By za­pom­nieć. By w bez­kre­sie uk­ryć się przed światem...

...choć na chwilę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lipca 2014, 01:07

Kiedy pa­mięć za­wie­dzie, ser­ce pa­miętać będzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2014, 14:30

* * *

Niebo...
ku mnie swe zmien­ne ob­licze chyli,
raz dając deszcz, raz garść motyli.
By­wa i słońcem rozpromienione,
a cza­sem chmur­ne, jak­by wkurzone.
Głębią zachwy­ca, nieskończonością.
Jest moim azy­lem, moją wolnością...


Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 listopada 2013, 21:19

Bo tak już się to życie plecie
rzu­ca pod no­gi raz kol­ce, raz kwiecie... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 30 października 2013, 14:24

Nig­dy nie ot­wieraj duszy na oścież, bo ok­radną Cię ze wszystkiego. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2013, 13:40

Tak, chcę się uczyć na błędach. Tyl­ko nie ro­zumiem, cze­mu Twoich? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2013, 10:36

Gdy­byś pot­rze­bował pra­cy, spróbuj w we­sołym miasteczku...
Jes­teś naj­lep­szym ope­rato­rem rol­lercoas­te­ra emocji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2013, 14:49

Pot­rze­bowałam dwóch lat, by wyp­rzeć Cię ze swo­jej pa­mięci...wys­tar­czył ułamek se­kun­dy, by ser­ce znów zgłupiało... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2013, 00:43

* * *

Noc ma­giczna, romantyczna...
a gdy przyj­dzie ranek
- obok straszydła w wałkach,
za­miast Ro­mea - chra­piący Franek. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 19 października 2013, 22:25

Gdy na dworze le­je lub śnieżna zawierucha,
naj­lep­sza na chan­drę jest po­goda ducha :) 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 października 2013, 13:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szati01

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 lipca 2014, 01:07szati01 do­dał no­wy tek­st Serce mo­je dźwięka­mi har­fy [...]

10 lipca 2014, 16:23Moreno sko­men­to­wał tek­st Kiedy pa­mięć za­wie­dzie, ser­ce­pamiętać [...]

10 lipca 2014, 14:29szati01 do­dał no­wy tek­st Kiedy pa­mięć za­wie­dzie, ser­ce­pamiętać [...]